عناوین برنامه

1- توانمندسازي پرسنل در مورد فعاليت هاي بهداشت مدارس

2-توانمند سازی پرسنل در مورد پرونده های الکترونیک

3- افزايش آگاهي دانش آموزان، اولياء دانش آموزان و اولياء مدارس در خصوص موضوعات مرتبط با سلامت

4- آموزش سوادآموزان ومربيان مراکز يادگيري نهضت سواد آموزي

5- معاينات غربالگري ساليانه دانش آموزان بدو ورود به پايه اول ابتدايي، پايه اول راهنمايي و اول دبيرستان طبق برنامه ريزي و شناسنامه سلامت

6- واکسيناسيون دانش آموزان پايه اول ابتدائي واول دبيرستان قبل از ثبت نام

7- حفظ وارتقاء سلامت دانش آموزان از طريق توجه خاص به تغذيه دانش آموزان و شير مدارس

8- حفظ وارتقاء سلامت دانش آموزان از طريق رعايت اصول بهداشت محيط

9- پيشگيري وکنترل بيماريهاي شايع در سنين مدرسه

10- پيشگيري وکنترل کم خوني فقر اهن از طريق توزيع قرص آهن

11- بررسي شاخصهاي برنامه سلامت مدارس در امر اموزش بهداشت ومرافبتهاي بهداشتي

12- نظارت بر فعاليتهاي واحد بهداشت مدارس مراکز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت

13-نظارت بر اجراي طرح مدارس مروج سلامت در مدارس منتخب مناطق تحت پوشش

14- نظارت بر اجراي طرح استقرار سيستم مديريت سلامت در مدارس منتخب مناطق تحت پوشش