کارشناسان

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شهریا اکبری

کارشناس روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سید غضمان گنجیانی

کارشناس روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی