کارشناسان

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

طهمورث رخ افروز

مسئول برنامه سل – تالاسمی

کارشناسی بهداشت عمومی

الهه پیرای

مسئول برنامه تیروئید ،ایدز، مالاریا ، عقرب گزیدگی و مارگزیدگی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

عبدمحمد تیموری

مسئول برنامه آب و غذا و زئونوز

کارشناسی

علی صمیمی

ایمن سازی و زنجیره سرما

کاردانی بیماریها

عصمت نبوی

مسئول برنامه دیابت ، فشار خون و عوارض واکسن

کارشناسی پرستار – ماما