مراکز بهداشتی درمانی

ردیف نام مرکز بهداشتی درمانی
1 مرکز بهداشت شهید بهشتی
2 مرکز بهداشتی درمانی شهید رجائی