منوی مرکز بهداشت
معرفی واحد

هاشم اندیشه

  سمت: کارشناس مسئول واحد توسعه شبکه

  مدرک تحصيلی:لیسانس مبارزه با بیماریها 

 

  پریوش فقاهتی 

 سمت: کارشناس توسعه شبکه

  مدرک تحصيلی:  فوق لیسانس مدیریت مالی

محسن مجیدیان

سمت :کارشناس توسعه شبکه

مدرک تحصیلی:لیسانس مبارزه با بیماریها

سید ابراهیم موسوی امجد

سمت :کارشناس توسعه شبکه

مدرک تحصیلی :لیسانس مبارزه با بیماریها

 

  شماره تلفن مستقيم واحد : 07432263630

 

 

 

 

 

 

 رسالت واحد گسترش

  واحد گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان جهت ايجاد، حفظ و ارتقاء سلامتی با اهداف و رسالت مشخص شده در کنار ساير واحدها فعاليت می نمايد. اين واحد در واقع رابط بين واحدهای پشتيبانی و واحدهای فنی بهداشتی است که بر پوشش کامل خدمات بهداشتی درمانی نظارت دارد و در جهت ايجاد زمينه و بستر مناسب برای فعاليت واحدهای فنی بهداشتی و افزايش ميزان دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی تلاش می کند.

  طرح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی کشور که در دی ماه سال 1360 توسط «شورای بررسی برنامه ها و تشکيلات» مورد تأييد قرار گرفت با توجه به حجم عمليات اجرائی تهيه طرح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی در مرحله بعدی اين برنامه به مورد اجرا گذاشته شد که امروز پس از گذشت نزديک به 3 دهه طرح اوليه گسترش شبکه ها تغييرات عمده ای داشته و سال به سال کامل تر گرديده است به نحوی که در سال 84 طرح ايجاد برنامه پزشک خانواده نيز به گسترش شبکه ها محول گرديده و هم اکنون نيز در حال اجرا می باشد و با توجه به حجم گسترده اين برنامه در حال حاضر بخش زيادی از فعاليتهای گسترش را تحت الشعاع قرار داده است.

  

وظايف کلی واحد گسترش شبکه:

  1) شناخت خصوصيات جغرافيايی و جمعيتی منطقه،

  2) تعيين خط مشی و اولويت های منطقه در خصوص واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی،

  3) بررسی و مطالعه و برآورد محل های استقرار واحدهای بهداشتی،

  4) پيشنهاد ايجاد و راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی،

  5) بررسی و پيش بينی منابع و تجهيزات مورد نياز جهت راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی،

  6) بررسی و تطبيق نيروی انسانی منظور شده برای واحدها و پيشنهاد اصلاح نشکيلات آن،

  7) جلب مشارکت جامعه به منظور برنامه ريزی ، تامين منابع و استقرار واحدهای بهداشتی درمانی،

  8) هدايت و نظارت بر مرکز آموزش بهورزی به منظور جذب و تربيت بهورزان کارآمد،

  9) بررسی و برآورد نياز واحدها در زمينه بهبود استاندارد ساختمان ، تجهيزات و نيروی انسانی،

  10) مطالعه و بازنگری طرح های گسترش با توجه به تغييرات سياسی، جغرافيايی و جمعيتی ايجاد شده در منطقه،

  11) مشارکت و هماهنگی با ساير گروه های کارشناسی به منظور استفاده مناسب از فضا، تجهيزات و نيروی انسانی،

  12) مشارکت در آموزش دانشجويان گروه پزشکی و پيراپزشکی که به واحدهای بهداشتی اعزام می شوند،

  13) تدوين، اجرا و مشارکت در اجرای برنامه های آموزش بدو خدمت و حين خدمت کارکنان بهداشتی شهرستان،

  14) ثبت زيج حياتی کليه خانه های بهداشت در نرم افزار مربوطه و استخراج شاخصهای بهداشتی ،

  15) ثبت اطلاعات عمومی و اختصاصی روستاها ، خانه های بهداش ت، مراکزبهداشتی درمانی، مرکز بهداشت شهرستان ، آموزشگاه بهورزی و اطلاعات پزشک خانواده مراکز مجری در برنامه نرم افزاری HNIS (اطلاعات ساختاری شبکه سلامت)،

  16) برنامه ريزی و برگزاری شوراهای پزشکان، کاردان ها و مربيان، کارشناسان و بهورزان جهت طرح مسائل ضروری و بررسی مشکلات واحدهای محيطی،

  17) بررسی فرمهای درخواست کالا وتاييد نهايی آنها،

  18) نظارت بر برنامه سرشماری بهداشتی درروستاها،

  19) توجيه و معرفی پرسنل جديدالورود به سيستم بهداشتی درمانی شهرستان،

  20) بررسی وضعيت پزشکان مراکز (تعداد مراجعين به پزشک) و درآمد ماهانه کليه مراکز (شهری و روستايی)

  21) جمع بندی آمار حياتی (مرگ های مربوط به روستاهای تحت پوشش و تولدهای اتفاق افتاده در منزل) و ارسال آن به ثبت احوال شهرستان ابهر در مهلت قانونی (10 روز)

  22) درخواست نيروی انسانی مورد نياز مراکز و واحدهای ستادی بصورت سه ماهه از مرکز بهداشت استان

وظايف واحد گستر ش شبکه در خصوص برنامه بيمه روستايی و پزشک خانواده:

  1. مکانيسم پرداخت حقوق پزشک و ماما

  2. تهيه و جمع بندی ليست کارانه مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

  3. چاپ، توزيع و پيگيری تشکيل پرونده سلامت

  4. گردآوری برنامه حضور پزشکان مراکز بهداشتی درمانی در اول هر ماه و مشارکت در نظارت بر اجرای آن

  5. گردآوری برنامه دهگردشی انجام شده توسط پزشکان مراکز بهداشتی درمانی و تهيه نمودار مربوطه و ارائه پس خوراند به مراکز

  6. اعلام نيروهای ترخيصی از برنامه پزشک خانواده به معاونت بهداشتی و پيگيری تأمين جانشين آنها

  7. تشکيل شورای پزشکان در شبکه در راستای طرح بيمه روستايی و پزشک خانواده در مواقع ضروری

  8. تهيه ليست اسامی پرسنل برنامه بيمه روستايی و پزشک خانواده

  9. گردآوری و جمع بندی آمار درآمد و مراجعين مراکز مجری برنامه پزشک خانواده

  10. تکميل فرمهای ثبت اطلاعات مربوط به مراجعين مراکز در برنامه پزشک خانواده و تطبيق آن با آمار درآمد و     مراجعين و در نهايت ارسال به اداره بيمه خدمات درمانی استان

  11. تدوين برنامه پايش مراکز و پزشکان مجری برنامه پزشک خانواده و بيمه روستايی در 4 مرحله در پايان هر فصل

  12. برگزاری جلسات شورای بهداشتی در مراکز در زمينه آشنا نمودن ايشان با نحوه فعايت تيم بيمه روستايی در روستاها

  13. تشکيل جلسات با شوراها و هيأت امنا در شهرها و روستاها جهت معرفی پزشک جديد (يا در موارد ضروری) و آشنا نمودن ايشان با نحوه فعاليت پزشک خانواده

  14. معرفی پزشک جديد به بيمه خدمات درمانی استان جهت آموزش بيمه روستايی